Isokatu 19 A 6 | 90100 Oulu
info@instory.fi

Psykoterapia

”Itseksi kasvaminen on elämän mittainen matka. Yhdessä asioita tutkien ja jakaen.”

Created with Sketch.

Elämän erilaiset hetket, jaksot ja muutokset voivat johtaa tilanteeseen, että yksilönä, parina tai perheenä on tarvetta käsitellä tunteita, kokemuksia ja ajatuksia ulkopuolisen henkilön kanssa.

Psykoterapia on  keino auttaa vapautumaan hyvinvointia haittaavista oireista ja käytöksestä psykologisilla menetelmillä ja se on aina koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen, psykoterapiakoulutuksen ja Suomessa Valviran rekisteröinnin saaneen henkilön antamaa hoitoa.

Psykoterapiassa pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Näitä tekijöitä pyritään jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista. Koska elämänhistorian aikaisilla kokemuksilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, psykoterapeuttisessa hoidossa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä.

Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen laajentuessa mielensisäiset sekä mm. parin sisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat ja oireet, helpottuvat usein pysyvästi.

Psykoterapia on prosessi johon tulee sitoutua. Psykoterapia muodostuu turvalliseksi kun sillä on yhdessä sovitut rakenteet,
mm.  säännöllinen paikka, aika ja jatkuvuus sekä sitoutuminen myös prosessin lopettamistyölle. Psykoterapian aloituksessa on kolme arviointikertaa, joissa tutkitaan terapiasuhteen syntymistä, mm. luottamuksen  ja yhteistyön mahdollisuutta.

Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, muutamasta kerrasta useaan vuoteen kestävää, yksilö-, pari-, perhe-, tai ryhmäpsykoterapiaa.

Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tarvitsee psykiatrin lausunnon, mutta voit käydä psykoterapiassa myös itsemaksavana. Kelan kuntoutuspsykoterapian mahdollisuutta voidaan yhdessä
tutkia arviointikertojen yhteydessä.